Fiscal

Els tributs són un cost i un risc!
Nosaltres l’ajudarem a minimitzar-los

Aquest servei procura que als nostres clients els sigui més fàcil -i segur- complir amb les seves obligacions tributàries i que, a més, puguin accedir a tots els avantatges fiscals que els ofereix el nostre ordenament jurídic -en particular, aquelles relacionades específicament amb l’Església o amb les entitats sense ànim de lucre-. I tot això respectant el compliment de la normativa vigent però, al mateix temps, defensant una interpretació de la mateixa que afavoreixi al màxim els seus interessos.

Segons les necessitats de cada client, els nostres serveis poden consistir en:

Declaracions censals: comunicació a l’AEAT de totes les circumstàncies previstes en la normativa (altes, modificacions i baixes d’activitat, declaració d’obligacions, canvi de representant, etc.)
IVA: declaracions mensuals o trimestrals i resum anual. Estudi d’exempcions i del règim de deduccions.
Retencions i ingressos a compte (de rendes del treball, activitats econòmiques i professionals, rendiments del capital immobiliari i mobiliari, etc.): declaracions mensuals o trimestrals i resum anual.
Impost sobre Societats: planificació fiscal prèvia i confecció de la declaració anual de l’Impost, així com presentació dels pagaments a compte.

Declaracions informatives anuals: confecció i presentació del model 182 (de donatius, donacions i aportacions), del model 347 (d’operacions amb tercers), i qualsevol altre model al què estigui obligat el nostre client.
Impost sobre Activitats Econòmiques: confecció i presentació de l’alta, modificació i cessament d’activitat, així com estudi i sol·licitud de possibles exempcions.
Inspeccions, recursos o reclamacions: assistència davant la inspecció tributària i, si s’escau, formulació dels corresponents recursos o reclamacions administratives en defensa de legítims interessos.
Detectar qualsevol altre tipus d’obligació tributària a la què pugui estar subjecte el nostre client, així com obtenir possibles exempcions o beneficis fiscals (especialment en el cas d’entitats de l’Església, sense finalitats lucratives i cooperatives).

Contacta amb nosaltres

Donem suport personalitzat als nostres Clients a qualsevol punt d’Espanya, sense que la distància suposi cap obstacle. En l’actualitat, amb les possibilitats i eficiència que aporten les noves tecnologies. Posa’t en contacte i el nostre equip t’ajudarà.
Menú