Assistència lletrada

L'ajudem quan més ho necessita

Argos Consultors s’ocupa de la direcció legal i de la representació, si s’escau, en tota classe de procediments judicials i extrajudicials.

Segons les necessitats de cada client, assistim en:

Davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, compareixent a citació i impugnant actes formulant al·legacions i recursos administratius.
Davant els òrgans de mediació, conciliació i arbitratge, Administració Pública Laboral i Institucions de la Seguretat Social.
Davant la Jurisdicció Social en qualsevol dels seus òrgans judicials, tant en la instància com en recursos de Suplicació i de Cassació.

Davant dels òrgans de la Inspecció Tributària de l’AEAT, compareixent a les inspeccions, i impugnant actes formulant al·legacions i recursos administratius procedents.
Davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa en qualsevol dels seus òrgans judicials, tant en primera instància com en recursos d’apel·lació i de Cassació.

Contacta amb nosaltres

En l´actualitat, amb les possibilitats i eficiència que aporten les noves tecnologies, donem suport personalitzat als nostres clients a qualsevol punt d´Espanya, sense que la distància suposi cap obstacle.
Menú