Serveis

Comptable

Disposem d’una informàtica pròpia, podent cedir el programa de gestió als nostres clients. És una eina útil i de fàcil funcionament que permet que el propi client, si ho desitja, pugui introduir les dades comptables de les seves operacions sense ser necessàriament un expert.

Laboral

En general, l’equip humà d’una entitat és un “factor crític” per a la seva viabilitat.
Tanmateix, en molts casos també és la partida més important de despeses i, si no es gestiona adequadament, una possible font de conflictes.

Assistència lletrada

Argos Consultors s’ocupa de la direcció legal i de la representació, si s’escau, en tota classe de procediments judicials i extrajudicials: davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o la Inspecció de Tributs, impugnant actes, formulant al·legacions i els recursos administratius que siguin procedents.

Fiscal

Fem que als nostres clients els sigui més fàcil i segur complir amb les seves obligacions tributàries i puguin accedir als avantatges fiscals que els ofereix el nostre ordenament jurídic, en particular les relacionades amb l’Església o amb les entitats sense ànim de lucre.

Assessorament Jurídic

Prestem assessorament jurídic, continuat o puntual, en matèries de Dret Fiscal i en totes les matèries del Dret Laboral i de la Seguretat Social: Planificació, contractació de personal, extincions i suspensions de contractes…

Subscriu-te a la newsletter per rebre informació del calendari, novetats i articles d’interés.

Menú