Dades personals

Informació addicional sobre Protecció de Dades

Responsable El responsable del tractament de les dades personals obtingudes, accedits, tractats i / o conservats en aquesta entitat és Argos Catalunya SL (Argos), amb domicili al carrer Consell de Cent 333, 8è. 08007 de Barcelona. CIF: B-58645995
Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades és dpo@argos.cat. Poden dirigir-se a ell per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades personals.

Finalitat Les dades personals objecte de tractament en aquesta entitat ho són per a fins determinats, explícits i legítims, concretament, a complir la relació contractual establerta, normalment pel vincle generat en el contractat amb aquesta entitat i tot el que se’n deriva, entès com a necessari per complir amb el que estableix el contracte signat per les parts.
És possible que es produeixi algun tractament connectat amb els fins legítims de l’entitat, com pugui ser gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial per facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès o millorar la seva experiència d’usuari. Tot això, sempre que s’estigui legalment legitimat per fer-ho. S’informa que no es prendran decisions automatitzades en base a perfils comercials.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i, posteriorment a aquesta, es conservaran degudament bloquejades fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat durant un termini màxim de 15 anys a partir de la finalització de la relació contractual per previsions legalment exigibles o per a la prescripció general de les accions, amb les úniques excepcions per a aquells supòsits en què la llei estableixi altres períodes obligats de conservació. No obstant això i llevat que l’interessat revoqui el consentiment atorgat, es mantindran en actiu les dades mínimes de contacte que permetin informar de productes i serveis de l’entitat.

Legitimació La legitimació per tractar les dades personals en aquesta entitat té el seu origen en el compliment de la relació contractual i les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria d’assessorament empresarial.
Per a qualsevol altre tractament no emparat en la necessitat de donar compliment a les relacions contractuals o les previstes legalment, aquesta entitat demana el consentiment de l’interessat, com pugui ser, l’enviament d’informació sobre productes o serveis. L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquesta consentiment condicioni l’execució del contracte entre les parts.

Donada l’existència d’una obligació contractual, cal facilitar les dades sol·licitades. La negativa a proporcionar-, pot comportar la impossibilitat de materialitzar les obligacions previstes en el contracte i impossibilitarà el mateix.

Destinataris El destinatari de les dades personals objecte de tractament en aquesta entitat és la pròpia entitat per a fins administratius i jurídics interns, inclòs el tractament de dades personals de clients, interessats o empleats; no obstant això, per al compliment contractual i la materialització dels fins legítims de l’entitat, és possible que sigui necessària la comunicació, l’accés i / o tractament de les dades personals per part d’altres empreses o professionals de l’àmbit de l’assessorament empresarial.

També és possible que els destinataris siguin encarregats de tractament i / o professionals especialitzats com puguin ser perits.

Aquesta entitat disposa de Normes Corporatives Vinculants degudament aprovades i disponibles en www.argos.cat/avisolegal. De la mateixa manera, aquesta entitat contracta part de la seva infraestructura virtual, segons un model de “computació al núvol”, pel que té encarregats de tractament amb els servidors en la UE. Si arribés el cas de necessitar serveis en el núvol amb servidors emplaçats als EUA; només es realitzaria a través de l’empara propiciat per l’acord EU-US Privacy Shield.

En qualsevol cas i sempre que la legislació permeti tals accessos i / o tractaments, aquests es realitzaran prèvia existència de contracte entre Responsable de Tractament i encarregat de tractament i / o amb les previsions legals que la normativa estableixi.

Drets Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En aquesta entitat es col·labora en el compliment de la legalitat vigent, especialment en matèria de protecció de dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Si els interessats així ho consideren i la legalitat ho permet, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Aquesta entitat deixarà de tractar les dades, excepte per les circumstàncies esmentades en l’epígraf anterior.

De la mateixa manera, aquesta entitat reconeix i atén qualsevol altre dret que la legislació vigent reconegui a qualsevol usuari.

Procedència Les dades personals accedits, tractats i conservats en aquesta entitat, són les facilitades pels mateixos interessats i són les adequades, pertinents i limitats necessaris per materialitzar la relació contractual.

Qualsevol altra dada personal que hi ha en aquesta entitat té com a procedència què la Llei permet o els que s’obtenen previ consentiment de l’interessat, per gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial, per facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès o millorar la seva experiència d’usuari.

A totes les dades personals que en aquesta entitat, se li apliquen les mesures de seguretat corresponents i la resta de requisits exigibles per la vigent normativa de protecció de dades personals.

Menú